Sa stanovišta UV dezinfekcije kvalitet ulazne vode se ocenjuje u dva pravca. Prvi su pokazatelji koji utiču na efikasnost dezinfekcije, a drugi su parametri koji utiču na prodiranje UV spektra kroz vodu, tj na UV prozračnost. Kao karakteristika prozračnosti vode za UV spektar koristi se pokazatelj „коeficijent UV propustljivosti“ (Т), koji pokazuje u procentima koji deo UV talasa prolazi kroz sloj vode debljine 1cm. Koeficijent propustljivosti na talasnoj dužini 254 nm zavisi od sadržaja rastvorenih organskih materija u vodi. Što ih je u vodi više, to je manji koeficijent propustljivosti UV talasa, talasne dužine 254 nm. Koeficijent UV propustljivosti određuje se merenjem na kolorimetrijskim aparatima ili se određuje prema empirijskoj formuli prema pokazateljima mutnoće, boje i tvrdoće vode. Kod prečišćenih otpadnih voda koeficijent UV propustljivosti proračunava se na osnovu parametara o hemijskoj i biološkoj potrošnji kiseonika, HPK и BPK.