Intenzivna primena metode UV dezinfekcije u celom svetu dovela je do potrebe da se razrade protokoli po kojima se vrši аtestiranje UV sistema, da bi se dobila objektivna i nezavisna ocena kvaliteta proizvedenog UV uređaja i izmerio osnovni parametar UV dezinfekcije – doza UV talasa koju prima sredina. Efikasnost dezinfekcije UV talasima obezbeđuje se konstrukcijom sistema i izborom odgovarajuće opreme shodno uslovima eksploatacije. Kriterijum pouzdanosti dezinfekcije UV talasima je doza UV talasa koja se raspoređuje po celoj zapremini tretiranog fluida. U uslovima idealnog modela doza UV talasa zavisi samo od intenziteta UV talasa (broja i snage upotrebljenih lampi), protoka i prozračnosti fluida na talasnoj dužini 254 nm. U praksi je, međutim, raspodela intenziteta UV talasa u zoni dezinfekcije neravnomerna.